Privacyverklaring YnBeweging & MoveNL

Dit is de privacyverklaring waarin je kunt lezen hoe we met je persoonsgegevens omgaan als je gebruik maakt van het YnBeweging platform. Met dit platform stellen we onszelf ten doel om meer mensen in Friesland te inspireren om in beweging te komen. Je kunt het platform gebruiken vanuit verschillende rollen. Namelijk die van consument, aanbieder en/of (gemeente)platformbeheerder. Als consument kun je bijvoorbeeld aanbod, maar ook cultureel en creatief aanbod dat past bij jouw interesses vinden en je ervoor registreren. En als aanbieder maak je aanbod juist online vindbaar. Zo matchen we consumenten en aanbieders. Met het platform bedoelen we de website https://ynbeweging.frl, de YnBeweging app, het YnBeweging dashboard en de gelieerde gemeentelijke websites/apps. Om het YnBeweging platform als Gebruiker te gebruiken hebben we een manier nodig om te verifiëren dat jij degene bent die het platform gebruikt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het SportID/YnBewegingID gebruikersaccount. Dit account en de bijbehorende manier van verifiëren is ontwikkeld door onze partner Sportunity B.V. Heb je eenmaal een SportID/YnBeweging ID account, dan kun je hiermee inloggen in het YnBeweging platform, maar ook in andere websites/apps die Sportunity B.V. mogelijk maakt. Als je het Platform gebruikt, zijn er dus meerdere partijen die jouw privacy waarborgen. Hoe dit precies zit, wordt hieronder uitgelegd.  

We stellen ons eerst aan je voor. Wie is wie?

Als we over ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ schrijven, dan hebben we het over 2 partijen. Sportunity B.V. en Stichting Sport Fryslân. Deze twee partijen maken dit platform voor jou mogelijk en vervullen beiden een rol. Sportunity B.V. Daarmee bedoelen we Sportunity B.V, gevestigd aan de Prins Willem-Alexanderlaan 394, 7311SZ te APELDOORN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 64655210. Deze partij is de ontwikkelaar van het platform en is eigenaar van de broncode. Sportunity B.V. is daarnaast eigenaar en leverancier van het SportID. Dit is het gebruikersaccount waarmee Gebruikers toegang krijgen tot het platform. Hierna noemen we Sportunity B.V. “Platformontwikkelaar”. Vanuit de privacywetgeving is Platformontwikkelaar de ‘verantwoordelijke’ voor het vastleggen, gebruiken en doorgeven van de persoonsgegevens die je verstrekt om een SportID account aan te maken. In bijlage 1 van deze privacyverklaring lees je hier alles over. Stichting Sport Fryslân Daarmee bedoelen we Stichting Sport Fryslân, gevestigd aan de De Opslach 61, 8448 GV te HEERENVEEN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 41003185. Deze partij is de beheerder en leverancier van het platform in de provincie Friesland. Dit platform wordt mede mogelijk gemaakt door de Platformontwikkelaar. Hierna noemen we Stichting Sport Fryslân “Platformbeheerder”. Vanuit de privacywetgeving is Platformbeheerder de ‘verantwoordelijke’ voor het vastleggen, gebruiken en doorgeven van de persoonsgegevens die je verstrekt om het Platform te gebruiken. In bijlage 2 van deze privacyverklaring lees je hier alles over. Vanuit de privacywetgeving zijn Sportunity B.V. en Stichting Sport Fryslân dus beide de ‘verantwoordelijke’ voor het vastleggen van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Platformontwikkelaar voor de persoonsgegevens aangaande het SportID account en Platformbeheerder voor de verwerking van persoonsgegevens in het platform. Sportunity B.V. en Stichting Sport Fryslân hebben een privacy overeenkomst gesloten waarin de verantwoordelijkheid over de verschillende verwerkingen is beschreven en afgesproken.

Andere rollen binnen het Platform

De Platformbeheerder werkt bij de activatie en het mogelijk maken van het Platform samen met een gemeentelijke Gemeenteplatformbeheerder. Als we in deze privacyverklaring spreken over de Gemeenteplatformbeheerder dan bedoelen we de partij waarmee we samenwerken om in een Friese gemeente het Platform mogelijk te maken en activeren. De Gemeenteplatformbeheerder kan een gemeente, een gemeentelijk sportbedrijf of een andere partij zijn waarmee Platformbeheerder een samenwerkingsovereenkomst aangaat. Jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Gemeenteplatformbeheerder. Daarom sluiten we ook met de partij die als Gemeenteplatformbeheerder optreedt een privacy overeenkomst. Om het platform te kunnen laten functioneren werkt Platformbeheerder samen met Aanbieders van activiteiten en/of Locaties, zoals sportverenigingen. Het Platform maakt het immers namelijk mogelijk dat Aanbieders hun Activiteiten, organisatie profiel, Locaties, publiceren met als doel o.a. dat Gebruikers als Consument zich registreren voor activiteiten. In die samenwerking met Aanbieders verstrekt Platformbeheerder de voor je registratie benodigde persoonsgegevens aan Aanbieder. In de samenwerking zijn Platformbeheerder en de Aanbieder de verantwoordelijke partij die je persoonsgegevens verwerkt. Platformbeheerder heeft met iedere Aanbieder op het Platform een verwerkersovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat je gegevens goed worden beveiligd en alleen worden gebruikt in lijn met datgene wat omschreven staat in de gebruiksvoorwaarden voor Aanbieders en binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tenslotte zien we jou als een Gebruiker van het Platform. Het kan zijn dat je als Consument één van onze websites bezoekt, of je registreert voor een activiteit. Het kan ook zijn dat je verbonden bent aan een Aanbieder of (deel)platformbeheerder en in dat kader persoonsgegevens aan ons verstrekt. Ook dan is deze privacyverklaring van toepassing.

Wat betekenen de definities die we gebruiken?

Platform Hiermee wordt het YnBeweging platform bedoelt. Dit platform bestaat uit de website ynbeweging.frl, de YnBeweging app, het YnBeweging dashboard en alle gelieerde gemeentelijke websites en eventuele apps. Het platform stelt Aanbieders in de provincie Friesland in de gelegenheid om o.a. Activiteiten en Locaties online te publiceren om daarmee inwoners en/of bezoekers te inspireren in beweging te komen. Gemeenteplatform Dit is een afgeschermd deel van het Platform dat door de Platformbeheerder is geoptimaliseerd voor gebruik en activatie in een specifieke gemeente. Het deel maakt gebruik van een afgeschermde omgeving (op basis van gemeentegrenzen) in het YnBeweging dashboard waarin alleen activiteiten, bijbehorende persoonsgegevens van deelnemers en Locaties zichtbaar zijn. De Gemeenteplatformbeheerder heeft toegang tot deze gegevens. Ook is alleen de gebruikersdata afkomstig van het gebruik binnen de specifieke gemeentegrenzen beschikbaar gemaakt om te analyseren. Het Gemeenteplatform bestaat uit een website die aansluit op de look & feel van een specifieke gemeente, een afgeschermde omgeving (op basis van gemeentegrenzen) in het YnBeweging dashboard en optioneel een native app indien de gemeente dit wenst. Het Gemeenteplatform is verbonden aan het platform en stelt aanbieders in een specifieke gemeente in de gelegenheid om o.a. activiteiten en Locaties online te publiceren om daarmee inwoners en/of bezoekers te inspireren in beweging te komen. De gemeente, of een andere partij betaald een gebruikerslicentie aan de Platformbeheerder om gebruik te kunnen maken van het Gemeenteplatform. YnBewegingID / SportID Dit is een gebruikersaccount dat door Platformontwikkelaar ter beschikking wordt gesteld. YnBewegingID en SportID zijn twee benamingen voor hetzelfde account. De termen kunnen door elkaar worden gebruikt, maar zijn exact hetzelfde. Platformbeheerder gebruikt het YnBewegingID om Gebruikers toegang te verlenen tot het Platform. Met dit account verkrijgt de Gebruiker dus toegang tot het Platform. Met dit gebruikersaccount kan de Gebruiker zich registreren voor bijv. een Activiteit. Ook kan het YnBewegingID account gekoppeld worden aan een Aanbieder waardoor de Gebruiker uit naam van de Aanbieder (Organisatie) bijv. een Activiteit of Locatie kan publiceren op het Platform. De Gebruiker maakt het SportID account in het Platform aan. Bij het aanmaken van het SportID via het Platform ga je als Gebruiker akkoord met gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van het SportID en het Platform die door de Platformontwikkelaar en Platformbeheerder zijn vastgesteld. Platformontwikkelaar Dat is Sportunity B.V, gevestigd aan de Prins Willem-Alexanderlaan 394, 7311SZ te APELDOORN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 64655210. De Platformontwikkelaar heeft het platform technisch ontwikkeld en is eigenaar van de broncode. Daarnaast is Platformontwikkelaar de leverancier van het SportID. Platformbeheerder Dat is Stichting Sport Fryslân, gevestigd aan de De Opslach 61, 8448 GV te HEERENVEEN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 41003185. Platformbeheerder is beheerder en leverancier van het platform in de provincie Friesland en werkt hierbij samen met de Platformontwikkelaar. Ook wordt samengewerkt met de Gemeenteplatformbeheerder om gebruik van het Platform in gemeenten te positioneren en stimuleren. Gemeenteplatformbeheerder Dit kunnen verschillende partijen zijn. De Gemeenteplatformbeheerder heeft als doel om een Gemeenteplatform in een specifieke gemeente te positioneren, activeren en beheren. De Gemeenteplatformbeheerder kan een gemeente, een gemeentelijk sportbedrijf of Stichting Sport Fryslân zijn die door een gemeente gesubsidieerd wordt om als Gemeenteplatformbeheerder te functioneren. De Gemeenteplatformbeheerder werkt altijd in samenwerking met de Platformbeheerder. Aanbieder De vereniging, stichting, particulier of het bedrijf die via het Platform van stichting Sport Fryslân sport/beweging/culturele/creatieve gerelateerde activiteiten en/of locaties onder de aandacht wil brengen bij de Doelgroep daarvoor deelnemers wil werven of mensen te inspireren om op een locatie in beweging te komen. Daarbij kan een doel zijn om deelnemers aan een activiteit, langer aan de Aanbieder te binden. De Aanbieder heeft toegang tot het Platform middels een gebruikersaccount dat ook wel YnBewegingID of SportID wordt genoemd. Activiteit Een door de Aanbieder op het Platform gepubliceerde weergave van een sport-/beweeg-/culturele/creatieve gerelateerde activiteit waar de Doelgroep zich online voor kan registeren. Locatie Een door de Aanbieder op het Platform gepubliceerde weergave van een locatie waar de activiteit plaatsvindt incl. bijbehorende adresgegevens. Consument De natuurlijke persoon die middels een gebruikersaccount (ook wel YnBewegingID of SportID genoemd) op het Platform zoekt naar een Locatie of Activiteit om in beweging te komen en/of zich registreert voor een Activiteit van Aanbieder die via het Platform wordt aangeboden. Doelgroep De Platformbeheerder richt zich samen met de Gemeenteplatformbeheerder op verschillende doelgroepen, zoals kinderen (basisschool of voortgezet onderwijs), volwassenen en senioren. Dit alles in de Provincie Fryslân. Content Verzamelnaam voor alle tekst, afbeeldingen en andere media die door een Aanbieder of (Deel)platformbeheerder wordt geplaatst/geüpload op het Platform om daarmee een Activiteit, Aanbieder profiel, Locatie, Groep, of Uitdaging te publiceren. Gebruiker Een natuurlijk persoon die met een SportID/YnBewegingID gebruikersaccount het Platform gebruikt als Consument, Aanbieder en/of (Deel)platformbeheerder.

Herziening van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Maar wanneer we dat doen, zullen we je wel op de een of andere manier daarvan op de hoogte stellen. Soms doen we dat door de datum boven het privacybeleid, dat te vinden is op onze website ynbeweging.frl en in de mobiele toepassing, te wijzigen. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat we je nog op een andere manier op de hoogte stellen (bijvoorbeeld door een verklaring op de homepage van onze websites te plaatsen of een mededeling op te nemen in de app).

Heb je vragen of klachten?

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een mail te versturen naar team@ynbeweging.frl.

Bijlage 1. Verklaring verwerking persoonsgegevens t.b.v. het gebruik van het SportID door Sportunity B.V.

In dit deel van de privacyverklaring lees je hoe wij, Sportunity B.V. met jouw gegevens omgaan bij het gebruik van het SportID/YnBeweginID. Onze contactgegevens: Sportunity B.V. Prins Willem-Alexanderlaan 394 selectie@sportunity.nu Niels Schut is de Functionaris Gegevensbescherming van Sportunity B.V. en hij is te bereiken via niels@sportunity.nu. In deze privacyverklaring vind je informatie over:
 • Welke data slaan wij op en waarvoor slaan we die op?
 • Wie maakt gebruik van welke data?
 • Hoe kan jij hier controle over houden?
 • En overige zaken die we vinden dat je moet weten.

Welke data slaan wij op in het SportID en waarvoor?

De data die we bij de registratie van een SportID/YnBeweginID account van je verkrijgen zijn nodig om jou te kunnen authentiseren. Wij hebben hiervoor een centraal platform ontwikkeld waarin we deze algemene registratie opslaan. We noemen dit het SportID/YnBewegingID. Met dit SportID/YnBewegingID kan je naast dit Platform ook andere apps van Sportunity B.V. gebruiken en hoef je jezelf daarvoor niet opnieuw te registreren. De data die wordt opgeslagen in je SportID/YnBewegingID zijn:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Eventueel postcode
 • Wachtwoord
Deze algemene gegevens in het SportID/YnBewegingID gebruiken we om jou te kunnen herkennen in het Platform en je toegang tot het Platform te verlenen. Middels jouw SportID/YnBewegingID krijg je extra/andere functionaliteiten in het Platform en kunnen we alleen de informatie die voor jou relevant is met je delen. Je kunt zelf aangeven of je een nieuwsbrief wilt ontvangen, hiermee blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Om goed gebruik te kunnen maken van dit Platform zijn de hierboven genoemde gegevens noodzakelijk. Je geeft dan ook toestemming deze hiervoor te gebruiken zodra je jezelf op het Platform registreert voor een SportID/YnBewegingID account.

Wie maakt gebruik van de data in het SportID/YnBewegingID?

Sportunity is de eigenaar van alle SportID’s die worden aangemaakt in apps die Sportunity mogelijk maakt. Platformbeheerder heeft toegang tot alle data die wordt verzameld in en via het Platform en daarbij aangesloten Gemeenteplatformen. Het gaat hierbij ook om persoonsgegevens die vanuit het SportID/YnBewegingID beschikbaar komen voor de Platformbeheerder. Sportunity deelt dus persoonsgegevens met Platformbeheerder. Daarnaast kan Platformbeheerder toegang krijgen tot de volledige data van gebruikers en gebruik in het Platform. Deze zal Sportunity dan bij aanvraag beveiligd met Platformbeheerder delen. Platformbeheerder gebruikt deze data ten behoeve van de promotie van sport en bewegen in Friesland en het ondersteunen van de aangesloten Aanbieders. Sportunity en Platformbeheerder hebben een privacyovereenkomst ondertekend. Om je een SportID/YnBewegingID account te kunnen bieden werken we samen met nog meer partners. Met deze partners delen we ook persoonsgegevens. Met al deze partners hebben we een verwerkersovereenkomst ondertekend.

Hoe kan jij zelf controle hebben over de data in jouw SportID?

We willen dat jij de zeggenschap hebt en houdt over je eigen gegevens. Daarom geven we jou verschillende tools om de gegevens in jouw SportID te beheren. Dit is nu nog in ontwikkeling. De mogelijkheden die we jou hiervoor op dit moment al bieden zijn: Je kunt de meeste basis accountgegevens rechtstreeks in het Platform inzien en aanpassen. Mocht je inzicht willen in alle gegevens die wij opslaan in je SportID, dan kan je ons mailen op selectie@sportunity.nu en zullen we je inzicht geven in de gegevens die we van jou hebben. Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, kunnen we je vragen jouw identiteit te verifiëren of extra informatie te verstrekken voordat we je je persoonsgegevens laten inzien of wijzigen. We kunnen jouw verzoek om je persoonsgegevens of informatie in te zien en/of te wijzigen ook om een aantal redenen weigeren, waaronder bijvoorbeeld dat het verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt of onrechtmatig is. Toestemming intrekken. Als je ons je gegevens laat gebruiken, kun je altijd van gedachten veranderen en je toestemming gewoon intrekken door de instellingen op je apparaat te wijzigen, als je apparaat die mogelijkheid biedt. In dat geval is het wel mogelijk dat je bij bepaalde diensten niet meer de volledige functionaliteit kunt gebruiken. Verwijdering. Je kan in jouw instellingen je profiel verwijderen en dan zullen we ook jouw gegevens uit ons systeem verwijderen. Dit betekent wel dat we dan ook jouw gegevens later niet meer terug kunnen halen als je toch weer je SportID wilt gebruiken.

Herziening van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Maar wanneer we dat doen, zullen we je daarvan op verschillende wijzen op de hoogte brengen. Dit is afhankelijk van de impact dat dit heeft op jouw privacy. Soms doen we dat door de datum boven het privacyverklaring, dat te vinden is op onze website en in de mobiele toepassing, te wijzigen. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat we je nog op een andere manier op de hoogte stellen (bijvoorbeeld door een verklaring op de homepage van onze websites te plaatsen of een mededeling op te nemen in de app).

Bijlage 2. Verklaring verwerking persoonsgegevens t.b.v. het gebruik van het Platform door stichting Sport Fryslân

Dit deel van de privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een e-mail, wanneer je een SportID/YnBewegingID gebruikersaccount aanmaakt via het Platform of wanneer je een verzoek doet voor het aanmaken van een nieuwe Organisatie waarmee Gebruikers als Aanbieder content kunnen plaatsen. Deze privacyverklaring ziet alleen op het gebruik van ons Platform en registratie voor de Activiteiten die op het Platform staan gepubliceerd en al hetgeen daarmee samenhangt. Als gezegd is Stichting Sport Fryslân verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy beleid leggen we uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Onze contactgegevens: Stichting Sport Fryslân De Opslach 61 team@ynbeweging.frl

Welke persoonsgegevens ontvangen wij en wat gebeurt daarmee?

De gegevens die we van jou ontvangen zijn nodig om jou te kunnen verifiëren en toegang te geven om het Platform te gebruiken. We willen graag van je weten welke sporten je graag beoefent of in welke activiteiten je interesse hebt. Zo kunnen we het Platform het beste laten werken voor jou en jouw behoeftes. Ook willen we bijvoorbeeld je leeftijd en je geslacht weten, om te checken of bepaald aanbod geschikt voor jou is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde Activiteit specifiek voor vrouwen bedoeld is. We vragen ook om een profielfoto, maar dit is niet verplicht om in te vullen bij het registreren. Dit kan overigens wel handig zijn voor andere gebruikers om je te kunnen volgen of als je jouw deelname aan Activiteit met hen wilt delen in de tijdlijn in het Platform. Jouw gegevens gebruiken wij verder om jou te informeren over het Platform, je te informeren over jouw geboekte activiteiten en je te informeren over andere activiteiten, locaties, en/of Aanbieder waarvan we op basis van je profiel denken dat je interesse hebt. Om gebruik te kunnen maken van dit platform zijn deze gegevens noodzakelijk. Je geeft dan ook toestemming deze hiervoor te gebruiken, zodra je jezelf registreert. Hieronder lees je per verwerking welke persoonsgegevens we met welk doel verwerken. Gebruikersaccount en toegang tot het Platform Om te kunnen inloggen op het Platform, heb je een SportID gebruikersaccount nodig. Het account bevat jouw rol en bijbehorende machtigingen in het Platform, het bevat je voorkeuren en interesses, je eerdere registraties, je email-wensen en je persoonlijke gegevens. Het Platform kun je gebruiken vanuit de onderstaande 3 rollen:
 • Als Consument
 • Als Aanbieder
 • Als (Gemeente)platformbeheerder
De volgende gegevens staan in jouw gebruikersaccount:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum, door je leeftijd te weten, tonen we je aanbevolen Activiteiten, Aanbieders en/of Locaties.
 • E-mailadres, Je e-mailadres is hetzelfde als je SportID/YnBewegingID gebruikersnaam waarmee je inlogt op het Platform. Bevestigingen van registraties en eventuele communicatie vanuit de Aanbieder wordt mogelijk via dit e-mailadres. We gebruiken je e-mailadres ook om je persoonlijke en algemene mails te sturen. Krijg je liever geen mails meer? Dan kan je je voorkeuren aanpassen in je account of je uitschrijven via de afmeldlink in de mails zelf.
 • Geslacht, door je geslacht te weten, tonen we je aanbevolen Activiteiten, Aanbieders en/of Locaties.
 • Eventueel: Postcode, door je postcode te weten, tonen we je aanbevolen Activiteiten, Aanbieders en/of Locaties. Je kiest er zelf voor of je je postcode met ons deelt.
 • Eventueel: interesses & voorkeuren, door je interesses en voorkeuren te weten, tonen we je aanbevolen Activiteiten, Aanbieders en/of Locaties. Je kiest er zelf voor of je je interesse met ons deelt.
Registratie voor Activiteiten Registreren voor een Activiteiten doe je alleen als Consument. Registreren kan via één van onze websites en/of apps. Bij een registratie van een Activiteit delen we gegevens met de Aanbieder. De volgende gegevens willen we van je weten:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum, door je leeftijd te weten, tonen we je aanbevolen Activiteiten, Aanbieders en/of Locaties.
 • E-mailadres, je e-mailadres is hetzelfde als je SportID/YnBewegingID gebruikersnaam waarmee je inlogt op het Platform. Bevestigingen van registraties en eventuele communicatie vanuit de Aanbieder wordt mogelijk via dit e-mailadres. We gebruiken je e-mailadres ook om je persoonlijke en algemene mails te sturen. Krijg je liever geen mails meer? Dan kan je je voorkeuren aanpassen in je account of je uitschrijven via de afmeldlink in de mails zelf.
 • Geslacht, door je geslacht te weten, tonen we je aanbevolen Activiteiten, Aanbieders en/of Locaties.
Contact met ons supportteam We helpen je met vragen over je gebruikersaccount, je registraties of wanneer je als nieuwe Aanbieder gebruik wilt maken van het Platform. Je kunt alleen met ons mailen. Dit kan via een formulier op één van onze websites of via: team@ynbeweging.frl. De volgende gegevens willen we van je weten:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres, Nodig om te kunnen reageren op je verzoek
 • Telefoonnummer, wel zo makkelijk om snel contact te krijgen.
 • Eventueel: de naam van de Organisatie waarmee je als Aanbieder het Platform gebruikt.
Nieuwsbrief en email We sturen je verschillende soorten e-mails. Je ontvangt e-mails naar aanleiding van je registratie met bijvoorbeeld informatie over een Activiteit, een review-verzoek of tips over een toekomstige registratie. In deze e-mails maken wij gebruik van technieken die de effectiviteit van onze diensten meten en verbeteren. Daarnaast kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. We sturen je alleen nieuwsbrieven met jouw toestemming. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven meer? Uitschrijven is zo gepiept: via de link onderaan de e-mail, je profiel op het Platform of via ons supportteam. Bezoek van onze website Als je surft op één van onze websites (ynbeweging.frl of een subdomein ervan) of ergens op klikt, krijg je van ons cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies volgen wij en derden jouw internetgedrag op onze website. Zo volgen we de zoektermen die je gebruikt en zien we waar je op klikt en voor welke Activiteiten je je aanmeldt. Met deze informatie tonen we advertenties op basis van jouw interesses, meten we de effectiviteit van onze advertenties, maken we je e-mails persoonlijker en kun je informatie delen op social media. Meer weten over cookies of je instellingen aanpassen? Bekijk onze cookie-pagina. Downloaden van de YnBeweging app of Blij van Sport App Stichting Sport Fryslân bied je de YnBeweging app aan, zodat je ons altijd bij de hand hebt. Als je onze app downloadt ga je akkoord met de voorwaarden. Je vindt dit privacybeleid ook terug in de App Store en Play Store. Als je de app downloadt, registreren we je IP-adres en informatie over hoe je de app gebruikt. Apple en Google registreren gebundelde demografische gegevens van onze totale gebruikersgroep. In onze app kun je alle Activiteiten vinden en je hiervoor aanmelden. Als je inlogt in de YnBeweging app kunnen we je relevante Activiteiten en advertenties laten zien. Ook vind je in je de YnBeweging app een overzicht van al je registraties. We kijken in welk land en in welke taal je onze app gebruikt, zodat we je het juiste assortiment kunnen laten zien. Als je bent ingelogd in onze app kunnen we je relevante aanbiedingen en advertenties laten zien. Ook worden er cookies binnen onze app geplaatst wanneer je ‘m gebruikt. Ze zijn puur functioneel: aan de hand van de data kunnen we de app steeds een beetje beter maken. En de cookies onthouden de inhoud van je winkelwagen en zorgen dat je ingelogd blijft. Handig. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken Ons Platform heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over Gebruikers die jongeren zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een Gebruiker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via team@ynbeweging.frl, dan verwijderen wij deze informatie.

Overige gegevens die we verwerken

Naast de data die je opgeeft tijdens je registratieproces, slaan wij ook data op over jouw gebruik van het Platform. Dit doen we om meerdere redenen:
 • Om het Platform te verbeteren;
 • Als noodzakelijkheid om het Platform te laten functioneren en functies goed te kunnen gebruiken;
 • Om jouw activiteiten leuker en makkelijker te maken;
 • Om voor jezelf meer statistieken te verzamelen;
 • Om het activiteitenaanbod te verbeteren;
 • Om inzicht krijgen in het sport- en beweeggedrag van gebruikers in de provincie Friesland.
We willen bijvoorbeeld graag van onze gebruikers weten hoe lang ze doen over het doen van een registratie, hoe ze die registratie aanmaken en hoe vaak ze deze toch nog annuleren. Ook willen we bijvoorbeeld graag weten welke Activiteiten vaak beoefend worden en welke juist minder. Hiervan ontwikkelen algemene cijfers en feiten en zal dus niet jouw identiteit uit herleid kunnen worden. Maar dit geeft ons de mogelijkheid functionaliteiten en/of processen te verbeteren, wijzigen, toe te voegen of te versnellen. Om het Platform goed te kunnen gebruiken hebben we naast je registratiegegevens ook je locatiegegevens nodig. Deze toestemming zal in de app gevraagd worden. Middels GPS kunnen we jouw exacte locatie bepalen. We gebruiken deze wanneer we je Activiteiten en/of Locaties bij je in de buurt willen tonen of als je de route naar een Locatie gaat zoeken. We doen dit allemaal om het voor jou makkelijker te maken om een Locatie te vinden, de weg te vinden of om jouw aanwezigheid bij de Locatie direct in te checken. Daarnaast gebruiken we bijvoorbeeld jouw gegevens om andere Consumenten uit Friesland een suggestie te geven met wie ze zouden kunnen sporten of bewegen. Indien gewenst, willen we Consumenten graag met elkaar in verbinding brengen om ook samen te sporten met een andere Consument. We noemen dit een sportmaatje. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van jouw persoonlijke kenmerken, maar ook door waar jij lid bent, waar je vaak sport, met wie en hoe vaak je dat doet. In de app zal je (in de toekomst) verschillende persoonlijke statistieken zien, deze ontwikkelen we door jouw sport- en beweegdata. Dit kan na verloop van tijd alleen maar verder uitgebreid worden, zodat je nog meer leuke statistieken krijgt. Verder slaan we ook op waar er wordt gesport, hoe laat er wordt gesport en door wie. Echter zetten we deze data om naar zogenoemde geanonimiseerde data. Wat staat voor data die niet naar een individu is te herleiden en ook alleen die data slaan we op. Hiermee willen we namelijk meer inzicht in het sport- en beweeggedrag krijgen van Consumenten in de omgeving Friesland en ook aan partners geven om hiermee het sportaanbod te verbeteren. In de app en op de website kunnen ook andere Consumenten bepaalde data van jou inzien indien je daar toestemming toe hebt gegeven en je profiel op openbaar hebt staan. Zo kunnen andere Consumenten jouw naam zien, aan welke Activiteiten jij deelneemt of hebt deelgenomen, jouw profielfoto bekijken en kunnen jouw statistieken inzien. Jij hebt de mogelijkheid om dit te beperken door jouw profiel op privé te zetten of alleen openbaar voor je vrienden te stellen. Hierdoor kunnen andere Consumenten jouw gegevens en dus ook niet jouw activiteiten inzien.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Sport Fryslân gebruikt technische, functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan één van onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Stichting Sport Fryslân gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website die onderdeel uitmaken van het Platform naar behoren werken dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze websites hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op onze websites worden ook cookies geplaatst voor derden. Een overzicht van alle cookies vind je op onze cookie pagina.

Alle persoonsgegevens op een rij

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventueel: Profielfoto
 • Eventueel: Postcode
 • Gegevens over jouw activiteiten op ons Platform
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het opbouwen van een profiel op ons Platform
Deze persoonsgegevens worden ook door ons gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van het Platform. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Waar worden je gegevens opgeslagen?

We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Oost west, thuis best: daarom worden je gegevens bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen werken met officiële modelcontracten die speciaal zijn opgesteld om jouw privacy te waarborgen.

Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages.

Komen mijn gegevens ook bij derden?

Ja. Om het Platform te laten functioneren is het noodzakelijk dat je persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Zo delen we je persoonsgegevens met Aanbieders van Activiteiten/ Locaties waarvoor jij je hebt geregistreerd. Dus alleen met een Aanbieder van een Activiteit waarvoor jij je hebt geregistreerd. Met iedere Aanbieder die op het Platform publiceert hebben we een privacy overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd wat Aanbieders met deze gegevens mogen doen (niet meer dan nodig is voor de uitvoering van de Activiteit waarvoor jij je hebt geregistreerd) en hoe de gegevens worden beveiligd. Daarbij zal de Aanbieder ook binnen de kaders van de privacywetgeving blijven. De Aanbieders verantwoorden zich voor het gebruik van je persoonsgegevens in hun eigen privacyverklaring die op hun website te vinden is en die bij Aanbieders is op te vragen. Ook delen we je persoonsgegevens met Gemeenteplatformbeheerders in Friesland. Met iedere Gemeenteplatformbeheerder hebben we een privacy overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd wat Gemeenteplatformbeheerders met deze gegevens mogen doen en hoe de gegevens worden beveiligd. Daarbij zal de Aanbieder ook binnen de kaders van de privacywetgeving blijven. De Gemeenteplatformbeheerders verantwoorden zich voor het gebruik van je persoonsgegevens in hun eigen privacyverklaring die op hun website te vinden is en die bij Aanbieders is op te vragen. We kunnen je persoonsgegevens ook delen met andere derden als dit in lijn is met de hierboven genoemde doelen en nodig is voor de realisatie van die doelen. Als dit het geval is, dan zal deze partij worden vermeld op de lijst met onze partners te vinden is, waarbij wordt aangegeven waarom gegevens met deze partner gedeeld worden. Met partners die gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Buiten de voorgaande situaties verstrekken we je persoonsgegevens alleen aan andere derden met je nadrukkelijke toestemming. Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Hoe ga je hiermee akkoord?

Door het aanmaken van een SportID/YnBewegingID account via het platform ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden voor Aanbieders en deze privacyverklaring. Daarmee geef je toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens voor genoemde doelen en het eventueel verstrekken aan derden van die persoonsgegevens. Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Wanneer je bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen we je mogelijk niet (goed) van dienst zijn. Indien je ons geen toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of wanneer je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van je persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of als dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken.

Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik controle houden?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en niet langer dan in overeenstemming is met de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat we je gegevens in ieder geval bewaren zolang je account bestaat. Je account kun je altijd opzeggen, waarna je gegevens worden gewist. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) wanneer we over digitale persoonsgegevens beschikken die we óf met jouw toestemming verwerkt óf verwerkt om een overeenkomst die we met je heeft gesloten uit te voeren. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die we van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar team@ynbeweging.frl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Sport Fryslân neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via team@ynbeweging.frl. Stichting Sport Fryslân gebruikt software van andere partijen om persoonsgegevens mee te verwerken. We zorgen er altijd voor dat iedere partij waarmee we samenwerken heeft gezorgd voor beveiligingsmaatregelen die gezien de huidige stand der techniek en het risico, passend zijn.