Gebruiksvoorwaarden YnBeweging & MoveNL

1. Definities

1.1 Platform Hiermee wordt het YnBeweging platform bedoeld. Dit platform bestaat uit de website ynbeweging.frl, de YnBeweging app, het YnBeweging dashboard en alle ​​gelieerde gemeentelijke websites en apps. Het platform stelt Aanbieders in de provincie Friesland in de gelegenheid om o.a. Activiteiten en Locaties online te publiceren om daarmee inwoners en/of bezoekers te inspireren in beweging te komen. 1.2 Gemeenteplatform Dit is een afgeschermd deel van het Platform dat door de Platformbeheerder is geoptimaliseerd voor gebruik en activatie in een specifieke gemeente. Het Gemeenteplatform maakt gebruik van een afgeschermde omgeving (op basis van geografische gemeentegrenzen) in het YnBeweging dashboard waarin alleen Activiteiten, bijbehorende persoonsgegevens van deelnemers en Locaties zichtbaar zijn. De gemeenteplatformbeheerder heeft toegang tot deze gegevens. Ook is alleen de gebruikersdata afkomstig van het gebruik binnen de specifieke gemeentegrenzen beschikbaar gemaakt om te analyseren. Het Gemeenteplatform bestaat uit een website die aansluit op de look & feel van een specifieke gemeente, een afgeschermde omgeving (op basis van gemeentegrenzen) in het YnBeweging dashboard en optioneel een native app indien de gemeente dit wenst. Het Gemeenteplatform is verbonden aan het platform en stelt aanbieders in een specifieke gemeente in de gelegenheid om o.a. activiteiten en Locaties online te publiceren om daarmee inwoners en/of bezoekers te inspireren in beweging te komen. De gemeente, of een andere partij betaald een gebruikerslicentie aan de Platformbeheerder om gebruik te kunnen maken van het Gemeenteplatform. ​​​1.3 SportID / YnBewegingID Dit is een gebruikersaccount dat door Platformontwikkelaar ter beschikking wordt gesteld. YnBewegingID en SportID zijn twee benamingen voor hetzelfde account. Deze termen kunnen door elkaar worden gebruikt, maar betekenen exact hetzelfde. Platformbeheerder gebruikt het YnBewegingID om Gebruikers toegang te verlenen tot het Platform. Met dit account verkrijgt de Gebruiker dus toegang tot het Platform. Met dit gebruikersaccount kan de Gebruiker zich registreren voor bijv. een Activiteit. Ook kan het YnBewegingID account gekoppeld worden aan een Aanbieder waardoor de Gebruiker uit naam van de Aanbieder (ook wel organisatie genoemd) bijv. een Activiteit of Locatie kan publiceren op het Platform. De Gebruiker maakt het YnBewegingID account in het Platform aan. Bij het aanmaken van het YnBewegingID via het Platform ga je als Gebruiker akkoord met gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van het YnBewegingID en het Platform die door de Platformontwikkelaar en Platformbeheerder zijn vastgesteld. 1.4 Platformontwikkelaar Dat is Sportunity B.V, gevestigd aan de Prins Willem-Alexanderlaan 394, 7311SZ te APELDOORN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 64655210. De Platformontwikkelaar heeft het platform technisch ontwikkeld en is eigenaar van de broncode. Daarnaast is Platformontwikkelaar de leverancier van het SportID. 1.5 Platformbeheerder Dat is Stichting Sport Fryslân, gevestigd aan de De Opslach 61, 8448 GV te HEERENVEEN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 41003185. Platformbeheerder is beheerder en leverancier van het platform in de provincie Friesland en werkt hierbij samen met de Platformontwikkelaar. Ook wordt samengewerkt met de Gemeenteplatformbeheerder om gebruik van het Platform in gemeenten te positioneren en stimuleren. 1.6 Gemeenteplatformbeheerder Dit kunnen verschillende partijen zijn. De Gemeenteplatformbeheerder heeft als doel om een Gemeenteplatform in een specifieke gemeente te activeren en beheren. De Gemeenteplatformbeheerder kan een gemeente, een gemeentelijk sportbedrijf of Stichting Sport Fryslân zijn die door een gemeente gesubsidieerd wordt om als Gemeenteplatformbeheerder te functioneren. De Gemeenteplatformbeheerder werkt altijd in samenwerking met de Platformbeheerder. 1.7 Aanbieder De vereniging, stichting, particulier of het bedrijf die via het Platform sport/beweging/culturele/creatieve gerelateerde activiteiten en/of locaties onder de aandacht wil brengen bij de Doelgroep. En daarvoor deelnemers wil werven of mensen wil inspireren om op een locatie in beweging te komen. Daarbij kan een doel zijn om deelnemers aan een activiteit te laten deelnemen, of langer aan de Aanbieder te binden. De Aanbieder heeft toegang tot het Platform middels het YnBewegingID account. 1.8 Activiteit Een door de Aanbieder op het Platform gepubliceerde weergave van een sport-/beweeg-/culturele/creatieve gerelateerde activiteit waar de Doelgroep zich online voor kan registeren. Hier vallen ook de activiteiten onder die onderdeel zijn van een activiteitreeks. 1.9 Locatie Een door de Aanbieder, Gemeenteplatformbeheerder of Platformbeheerder op het Platform gepubliceerde weergave van een sport-/beweeg-/culturele/creatieve gerelateerde locatie incl. bijbehorende adresgegevens. 1.10 Aanbod Het aanbod op het Platform omvat de volgende onderdelen:
  • Activiteiten Hieronder vallen sessies, waarbij de sessie een boekbaar moment (datum, tijd en tijdsduur) is die gekoppeld is aan een specifieke locatie.
  • Activiteitbundels Dit is een bundel van sessies, zoals bijvoorbeeld een cursus die bestaat uit 4 sessies en als 1 bundel wordt geboekt (ook weer gekoppeld aan een specifieke locatie).
  • Product Een product is een aanbod zonder specifieke sessie. Bijvoorbeeld een door de Aanbieder aangeboden lidmaatschapsproduct of strippenkaart.
  1.11 Consument De natuurlijke persoon die middels het YnBewegingID account op het Platform zoekt naar een Locatie of Activiteit om in beweging te komen en/of zich registreert voor een Activiteit van Aanbieder die via het Platform wordt aangeboden. 1.12 Doelgroep De Platformbeheerder richt zich samen met de Gemeenteplatformbeheerder op verschillende doelgroepen, zoals kinderen (basisschool of voortgezet onderwijs), volwassenen en senioren. Dit alles in de Provincie Friesland. 1.13 Content Verzamelnaam voor alle tekst, afbeeldingen en andere media die door een Aanbieder of (Deel)platformbeheerder wordt geplaatst/geüpload op het Platform om daarmee een Activiteit, Aanbieder profiel, Locatie, Groep, of Uitdaging te publiceren. 1.14 Gebruiker Een gebruiker is de verzamelnaam voor een natuurlijk persoon die met een YnBewegingID gebruikersaccount het Platform gebruikt als Consument, Aanbieder of (Gemeente)platformbeheerder.

2. Toepasselijkheid

Je kunt het platform gebruiken vanuit verschillende rollen. Namelijk die van Consument, Aanbieder en/of (Bemeente)platformbeheerder. Als Consument kun je bijvoorbeeld sport- en beweegaanbod dat past bij jouw interesses vinden en je ervoor registreren. En als Aanbieder maak je sport- en beweegaanbod juist online vindbaar. Zo matchen we consumenten en aanbieders. Met het platform bedoelen we de website http://ynbeweging.frl, de YnBeweging app, het YnBeweging dashboard en alle verbonden gemeentelijke websites/apps. Om het Platform als Gebruiker te gebruiken heeft Platformbeheerder een manier nodig om te verifiëren dat jij degene bent die het Platform gebruikt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het YnBewegingID gebruikersaccount. Dit account en de bijbehorende manier van verifiëren is ontwikkeld door Platformontwikkelaar Heb je eenmaal een YnBewegingID account, dan kun je hiermee inloggen in het Platform, maar ook in andere websites/apps die Platformontwikkelaar nog meer mogelijk maakt. Als je het Platform gebruikt, zijn er dus meerdere partijen waarmee je afspraken maakt over het gebruik van het Platform. Hoe dit precies zit, wordt hieronder uitgelegd. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgedeeld in 2 delen waar je mee akkoord gaat om het Platform te kunnen gebruiken als Consument. Als je het Platform gaat gebruiken als Aanbieder, dan gelden er ook andere gebruiksvoorwaarden. Deel 1: gebruiksvoorwaarden SportID/ YnBewegingID van Platformontwikkelaar Deel 2: gebruiksvoorwaarden YnBeweging Platform van Platformbeheerder

3. Totstandkoming en omvang overeenkomst

Consument kan zich via het Platform registreren voor een gebruikersaccount. Dit gebruikersaccount wordt ook wel YnBewegingID of SportID genoemd. Met behulp van dit persoonlijke gebruikersaccount en een bijbehorend persoonlijk YnBeweging profiel kan toegang tot het Platform worden verkregen. Eenmaal ingelogd als Consument kan het Platform vervolgens Activiteiten en Locaties tonen op basis van persoonlijke voorkeuren en interesses. Met het aanmaken van het YnBewegingID op het Platform komt een overeenkomst tot stand tussen Consument en Platformbeheerder en Consument en Platformontwikkelaar. Deelname aan een Activiteit vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen Consument en Aanbieder. Platformbeheerder en Platformontwikkelaar zijn daar inhoudelijk niet bij betrokken en evenmin voor verantwoordelijk. Aanbieder kan eigen voorwaarden voor deelname aan een Activiteit van toepassing verklaren door deze ken- en zichtbaar te maken bij aanmelding voor een Activiteit. Platformbeheerder draagt daar geen verantwoordelijkheid voor.

Deel 1: gebruiksvoorwaarden YnBewegingID/ SportID (Sportunity B.V.)

Sportunity B.V. biedt je het YnBewegingID aan waarmee je toegang kunt krijgen tot verschillende applicaties, waaronder dit Platform waarvan Sportunity B.V. ook de Platformontwikkelaar is. Het YnBewegingID is gekoppeld aan een profiel in het Platform. Lees in dit deel welke voorwaarden er gelden voor het gebruik van het YnBewegingID. Sportunity B.V. levert geen garanties en is niet aansprakelijk voor jouw activiteiten met betrekking tot het Platform. Om het Platform te kunnen gebruiken, dien je je als gebruiker te registreren. Wanneer je jezelf registreert via het Platform, verkrijg je een unieke YnBewegingID van Sportunity B.V. Met deze unieke ID kun je op meerdere sportapplicaties inloggen. Je kunt je eigen YnBewegingID volledig zelf beheren en zien en bepalen wat er met je (persoonlijke) data gebeurt. Hoewel we je graag verbinden met andere sportliefhebbers via de apps, websites en platformen borgen we hierbij je privacy. Wil je hier graag meer over weten? Bekijk dan het privacybeleid van Sportunity B.V.. Ook kun je Sportunity B.V. altijd bereiken door een mail te sturen naar selectie@sportunity.nu.

1. Toegang

Sportunity B.V. kan jouw YnBewegingID account wegens ongepast gedrag op het Platform tijdelijk deactiveren en/of verwijderen en het gebruik van de dienst beëindigen. Sportunity B.V gebruikt de door jou gegenereerde gegevens in algemene zin voor het gebruik en de promotie van het Platform. Sportunity B.V. behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Platform of een gedeelte daarvan te ontzeggen. Je dient jouw YnBewegingID en daarbij horende inloggegevens strikt geheim te houden, indien je deze gegevens toch deelt met anderen zal jij nog steeds aansprakelijk en verantwoordelijk worden geacht voor alle handelingen die met dit YnBewegingID zijn verricht.

2. Gegevens Sportunity B.V.

Sportunity B.V., Prins Willem-Alexanderlaan 394, 7311 SZ Apeldoorn, Telefoonnummer: +31622206867 (tussen 9.00 en 17.00 uur), e-mailadres: selectie@sportunity.nu, KvK-nummer: 64655210, BTW-nummer: NL8222.90.078 B01

3. Klachtenregeling

Heb je een vraag of klacht over het specifieke gebruik van het YnBewegingID, dan kun je die sturen naar selectie@sportunity.nu. Vragen over het gebruik van het Platform dien je te stellen aan Platformbeheerder. Sportunity B.V. zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van jouw vraag of klacht reageren.

4. Slotbepaling

Op de rechtsverhouding tussen jou en Sportunity is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, onverminderd het recht van Sportunity om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank. Sportunity is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je lijdt door middel van het gebruik van het YnBewegingID in de breedste zin van het woord.

Deel 2: gebruiksvoorwaarden YnBeweging platform (stichting Sport Fryslân)

1. Kosten

Gebruik van het Platform is kosteloos. Mochten er kosten aan een Activiteit zijn verbonden, dan zal dit expliciet kenbaar worden gemaakt bij de Activiteit op het Platform. De Aanbieder kan er zelf voor kiezen of hij gebruik maakt van de betaalfunctionaliteit in het Platform. Als hiervoor wordt gekozen, betaalt de Consument transactiekosten. Deze kosten bedragen €0,50 per iDeal transactie. Dit wordt te allen tijde aan de Consument getoond bij de registratie.

2. Werkwijze

Om als Consument een registratie voor een Activiteit of gepersonaliseerd aanbod getoond te krijgen is een gebruikersaccount vereist. De Consument – althans diens ouders/voogd (‘wettelijk vertegenwoordiger’) wanneer een deelnemer minderjarig is – dient eenmalig een gebruikersaccount aan te maken op het Platform. De deelname zal vervolgens schriftelijk (per e-mail) worden bevestigd. Wanneer de Consument minderjarig is (dat wil zeggen jonger dan 18 jaren oud), dan heeft de Consument toestemming van zijn ouders/voogd (‘wettelijk vertegenwoordiger’) nodig. De deelnemer kan dan worden ingeschreven door diens wettelijk vertegenwoordiger of dit zelf doen en verklaren toestemming te hebben van diens wettelijk vertegenwoordiger. Een gebruikersaccount kan op ieder gewenst moment door de Consument worden verwijderd.

3. Aansprakelijkheid

Platformbeheerder is slechts de partij die Consument met Aanbieder(s) in contact brengt en vice versa. Platformbeheerder is dus niet de uitvoerende partij van een Activiteit of beheerder van een Locatie. Consument maakt zelf (met diens wettelijk vertegenwoordiger indien van toepassing) de afweging of Consument fysiek in staat is om aan een Activiteit deel te nemen. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met Aanbieder en/of de huisarts. Mocht Platformbeheerder toch aansprakelijk zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Platformbeheerder in dat geval uitkeert. Mocht er geen verzekering zijn of de verzekeraar niet uitkeren dan is de aansprakelijkheid van Platformbeheerder beperkt tot een bedrag van € 2.500,-, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Platformbeheerder.

4. Privacy en persoonsgegevens

Consument verstrekt de voor het YnBewegingID en eventuele registratie voor een Activiteit benodigde persoonsgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortejaar, telefoonnummer, woonplaats en eventuele sport-/beweeg- voorkeuren) aan Platformbeheerder. Ook Platformontwikkelaar en Gemeenteplatformbeheerder hebben toegang tot de genoemde persoonsgegevens. Platformbeheerder verstrekt deze gegevens aan de Aanbieder van de Activiteit waarvoor deelnemer zich registreert en sluit daartoe met de Aanbieder een privacyovereenkomst. Platformbeheerder zal deze gegevens slechts gebruiken voor het doel van de overeenkomst (zorgen dat Consument deel kan nemen aan de Activiteit en het informeren van Consument over vergelijkbare Activiteiten). De Aanbieder zal de gegevens ook slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn (organisatie van de activiteit en verstrekken informatie) en is daar zelf verantwoordelijk voor. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring die op https://ynbeweging.frl te vinden is en naar het privacyreglement van de Aanbieder op haar website (mocht het daar niet aanwezig zijn, dan kan het rechtstreeks bij de Aanbieder worden opgevraagd).

5. Toepasselijk recht

Op de voorwaarden tussen Platformbeheerder en Consument is Nederlands recht van toepassing.

6. Auteursrecht

Op het Platform rust auteursrecht. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming van Platformbeheerder worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

7. Hyperlinks

Het Platform kan hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van het Platform liggen. Deze links zijn als service voor de Consument opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Platformbeheerder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

8. Gegevens Stichting Sport Fryslân

Stichting Sport Fryslân, De Opslach 61, 8448 GV te HEERENVEEN, Telefoonnummer: 0513- (tussen 9.00 en 17.00 uur), e-mailadres: selectie@sportunity.nu, KvK-nummer: 64655210, BTW-nummer: NL8222.90.078 B01

9. Klachtenregeling

Heb je een vraag of klacht over het gebruik van het Platform, dan kun je die sturen naar team@ynbeweging.frl. Platformbeheerder zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van jouw vraag of klacht reageren.