Gebruiksvoorwaarden YnBeweging voor aanbieders incl. privacy overeenkomst

 1. Definities 
  1. Platform Hiermee wordt het YnBeweging platform bedoeld. Dit platform bestaat uit de website ynbeweging.frl, de YnBeweging app, het YnBeweging dashboard en alle gelieerde gemeentelijke websites en eventuele apps. Het platform stelt Aanbieders in de provincie Friesland in de gelegenheid om o.a. Beweeg-/Cultuuractiviteiten en Beweeg-/Cultuurlocaties online te publiceren om daarmee inwoners en/of bezoekers te inspireren in beweging te komen.
  2. Deelplatform Dit is een afgeschermd deel van het Platform dat door de Platformbeheerder is geoptimaliseerd voor gebruik en activatie in een specifieke gemeente. Het deel maakt gebruik van een afgeschermde omgeving (op basis van gemeentegrenzen) in het YnBeweging dashboard waarin alleen beweeg-/cultuuractiviteiten, bijbehorende persoonsgegevens van deelnemers en beweeg-/cultuurlocaties zichtbaar zijn. De deelplatformbeheerder heeft toegang tot deze gegevens. Ook is alleen de gebruikersdata afkomstig van het gebruik binnen de specifieke gemeentegrenzen beschikbaar gemaakt om te analyseren. Het deelplatform bestaat uit een website die aansluit op de look & feel van een specifieke gemeente, een afgeschermde omgeving (op basis van gemeentegrenzen) in het YnBeweging dashboard en optioneel een native app indien de gemeente dit wenst. Het deelplatform is verbonden aan het platform en stelt aanbieders in een specifieke gemeente in de gelegenheid om o.a. activiteiten en beweeg-/cultuurlocaties online te publiceren om daarmee inwoners en/of bezoekers te inspireren in beweging te komen. De gemeente, of een andere partij betaald een gebruikerslicentie aan de Platformbeheerder om gebruik te kunnen maken van het Deelplatform.
  3. SportID Dit is een gebruikersaccount dat door Platformontwikkelaar ter beschikking wordt gesteld. Platformbeheerder gebruikt het SportID om Gebruikers toegang te verlenen tot het Platform. Met dit account verkrijgt de Gebruiker dus toegang tot het Platform. Met dit gebruikersaccount kan de Gebruiker zich registreren voor bijv. een Beweegactiviteit. Ook kan het SportID account gekoppeld worden aan een Aanbieder waardoor de Gebruiker uit naam van de Aanbieder (Organisatie) bijv. een Beweegactiviteit of Beweeglocatie kan publiceren op het Platform. De Gebruiker maakt het SportID account in het Platform aan. Bij het aanmaken van het SportID via het Platform ga je als Gebruiker akkoord met gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van het SportID en het Platform die door de Platformontwikkelaar en Platformbeheerder zijn vastgesteld.
  4. Platformontwikkelaar Dat is Sportunity B.V, gevestigd aan de Prins Willem-Alexanderlaan 394, 7311SZ te APELDOORN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 64655210. De Platformontwikkelaar heeft het platform technisch ontwikkeld en is eigenaar van de broncode. Daarnaast is Platformontwikkelaar de leverancier van het SportID.
  5. Platformbeheerder Dat is Stichting Sport Fryslân, gevestigd aan de De Opslach 61, 8448 GV te HEERENVEEN en bij de kvk geregistreerd onder nummer: 41003185. Platformbeheerder is beheerder en leverancier van het platform in de provincie Friesland en werkt hierbij samen met de Platformontwikkelaar. Ook wordt samengewerkt met de Deelplatformbeheerder om gebruik van het Platform in gemeenten te positioneren en stimuleren.
  6. Deelplatformbeheerder Dit kunnen verschillende partijen zijn. De Deelplatformbeheerder heeft als doel om een Deelplatform in een specifieke gemeente te positioneren, activeren en beheren. De Deelplatformbeheerder kan een gemeente, een gemeentelijk sportbedrijf of Stichting Sport Fryslân zijn die door een gemeente gesubsidieerd wordt om als Deelplatformbeheerder te functioneren. De Deelplatformbeheerder werkt altijd in samenwerking met de Platformbeheerder.
  7. Aanbieder De vereniging, stichting, particulier of het bedrijf die via het Platform van stichting Sport Fryslân sport/beweging/cultuur gerelateerde activiteiten en/of locaties onder de aandacht wil brengen bij de Doelgroep daarvoor deelnemers wil werven of mensen te inspireren om op een locatie in beweging te komen. Daarbij kan een doel zijn om deelnemers aan een activiteit, langer aan de Aanbieder te binden. De Aanbieder heeft toegang tot het Platform middels een gebruikersaccount dat ook wel SportID wordt genoemd.
  8. Beweegactiviteit Een door de Aanbieder op het Platform gepubliceerde weergave van een sport-/beweeg-/cultuur gerelateerde activiteit waar de Doelgroep zich online voor kan registeren.
  9. Beweeglocatie Een door de Aanbieder op het Platform gepubliceerde weergave van een sport-/beweeg-/ cultuur gerelateerde locatie incl. bijbehorende adresgegevens.
  10. Consument De natuurlijke persoon die middels een gebruikersaccount (ook wel SportID genoemd) op het Platform zoekt naar een Locatie of Activiteit om in beweging te komen en/of zich registreert voor een Activiteit van Aanbieder die via het Platform wordt aangeboden.
  11. Doelgroep De Platformbeheerder richt zich samen met de Deelplatformbeheerder op verschillende doelgroepen, zoals kinderen (basisschool of voortgezet onderwijs), volwassenen en senioren. Dit alles in de Provincie Friesland.
  12. Content Verzamelnaam voor alle tekst, afbeeldingen en andere media die door een Aanbieder of (Deel)platformbeheerder wordt geplaatst/geüpload op het Platform om daarmee een Activiteit, Aanbieder profiel, Beweeglocatie, Groep, of Uitdaging te publiceren.
  13. Gebruiker Een natuurlijk persoon die met een SportID gebruikersaccount het Platform gebruikt als Consument, Aanbieder en/of (Deel)platformbeheerder. 
 1. Toepasselijkheid
Je kunt het platform gebruiken vanuit verschillende rollen. Namelijk die van Consument, Aanbieder en/of (deel)platformbeheerder. Als Consument kun je bijvoorbeeld sport-, beweeg- en cultuuraanbod dat past bij jouw interesses vinden en je ervoor registreren. En als Aanbieder maak je sport-, beweeg- en cultuuraanbod juist online vindbaar. Zo matchen we consumenten en aanbieders. Als je het Platform gebruikt, of wilt gebruiken als Aanbieder, gelden deze extra gebruiksvoorwaarden naast de gebruiksvoorwaarden waar je mee akkoord ging toen je jouw SportID account aanmaakte om toegang te krijgen tot ons Platform.  Deze Gebruikersvoorwaarden voor Aanbieders zijn tussen Aanbieder en Platformbeheerder van toepassing bij het gebruiken van het Platform. (Algemene) voorwaarden van de Aanbieder worden door Platformbeheerder uitdrukkelijk afgewezen, zodat deze niet van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Platformbeheerder en Aanbieder. Mocht Aanbieder in de overeenkomst met de Consument zelf ook gebruik maken van algemene voorwaarden, dan gaan de tussen de Consument en Platformbeheerder geldende gebruiksvoorwaarden –bij strijd tussen die voorwaarden– voor de voorwaarden van Aanbieder.  
 • Totstandkoming en omvang overeenkomst
Een Gebruiker kan met behulp van het persoonlijke SportID account een verzoek doen om het Platform te gebruiken als nieuwe Aanbieder (organisatie) op het platform. Ook kan een Gebruiker een verzoek doen om het Platform te gebruiken namens een bestaande Aanbieder. Daarnaast kan een natuurlijk persoon (met of zonder bestaand SportID account) met behulp van een emailadres uitgenodigd worden om het Platform te gebruiken namens een bestaande Aanbieder.  Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zodra de Platformbeheerder een nieuwe Aanbieder (organisatie) heeft toegelaten en de Gebruiker die het verzoek deed om het Platform te gebruiken namens een nieuwe Aanbieder toegang verschafte. De Aanbieder (organisatie) is verantwoordelijk voor het naleven van deze gebruiksvoorwaarden door alle Gebruikers die het Platform namens de Aanbieder gebruiken. Ook wanneer een natuurlijk persoon wordt uitgenodigd door een Gebruiker met beheerdersrechten van een Aanbieder gelden deze gebruiksvoorwaarden. Deelname aan een Activiteit vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen Consument en Aanbieder. De Platformbeheerder en Deelplatformbeheerder zijn daar inhoudelijk niet bij betrokken en evenmin voor verantwoordelijk. Aanbieder kan eigen voorwaarden voor deelname aan een Activiteit van toepassing verklaren door deze ken- en zichtbaar te maken bij aanmelding voor een Activiteit. Platformbeheerder draagt daar geen verantwoordelijkheid voor.
 • Gebruikerslicentie voor Aanbieders
  1. Wanneer Aanbieder het Platform wil gaan gebruiken om daarop Beweeg-/Cultuuractiviteit(en) en/of Beweeg-/Cultuurlocatie(s) te publiceren, dan kan zij via het formulier op de website (https://ynbeweging.frl/voorsportaanbieders), een andere gelieerde pagina, of het dashboard een verzoek doen om de Aanbieder (organisatie) aan te maken op het Platform.
  2. Bij dit verzoek gaat Aanbieder akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (waar een privacyovereenkomst onderdeel van uitmaakt). Platformbeheerder of Deelplatformbeheerder zal bekijken of de Aanbieder voldoet aan de voorwaarden (o.a. type activiteit van Aanbieder, vestigingsplaats etc.) en – als dat in orde lijkt – de Aanbieder aanmaken en toegang verlenen tot de desbetreffende Gebruiker.
  3. Met deze bevestiging vanuit Platformbeheerder of Deelplatformbeheerder komt de overeenkomst tot stand. Of Platformbeheerder of Deelplatformbeheerder het verzoek accepteert, is volledig aan haar, zij kan een verzoek weigeren en hoeft daarover geen inlichtingen te verschaffen aan Aanbieder.
  4. Gebruik van het Platform is in de basis kosteloos. Mocht je als aanbieder gebruik willen maken van het verwerken van betaaltransacties, dan geldt er voor eenmanszaken, v.o.f's en bv's een 5% commissie over het boekingsbedrag. Dit bedrag wordt ingehouden op de maandelijkse uitbetaling. Voor stichtingen, verenigingen en particulieren zonder winstoogmerk geldt deze commissie niet.
 1. Werkwijze
  1. Een Gebruiker die als beheerder fungeert van Aanbieder heeft via het persoonlijke SportID gebruikersaccount toegang tot het Platform. 
  2. Via het Platform kan de beherende gebruiker van Aanbieder onder verantwoordelijkheid van Aanbieder: 
   1. Natuurlijke personen uitnodigen en/of toelaten die namens Aanbieder kan handelen op het Platform met behulp van een persoonlijk SportID account; 
   2. Profiel beheren (informatie over Aanbieder en haar Activiteiten/Locaties); 
   3. Activiteit(en) aanmaken voor publicatie op het Platform (aanbieder is zelf verantwoordelijk voor correcte informatie over de aangeboden Activiteit); 
   4. Locatie(s) aanmaken voor publicatie op het Platform (Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor correcte informatie over de aangeboden activiteit); 
   5. Inzage in registraties van Consumenten voor eigen Activiteiten; 
   6. Aanwezigheid van Consumenten bijhouden voor eigen Activiteiten; 
   7. Communiceren met Consumenten die zich registreerden voor eigen Activiteiten; 
   8. Platformbeheerder of Deelplatformbeheerder heeft de volledige vrijheid om aangemaakte Activiteiten van het Platform te verwijderen. Zij kan Aanbieder aangeven onder welke voorwaarden/wijzigingen een Activiteit wél geplaatst kan worden. 
  3. Consumenten die zich via het Platform aanmelden gaan een overeenkomst aan met Aanbieder over deelname aan een activiteit. Platformbeheerder en Deelplatformbeheerder zijn daar geen partijen in en bij. Mocht Aanbieder aan die overeenkomst voorwaarden willen verbinden, dan moet zij daar zelf zorg voor dragen door deze kenbaar te maken.
 1. Verplichtingen Aanbieder
  1. De aanbieder is verplicht om zorg te dragen voor:
   1. De juistheid van de informatie op het Platform betreffende de Aanbieder en de Activiteit(en) en/of Locatie(s).
   2. Aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel bij het via de Platform aangeboden Activiteit(en);
   3. Zorgen voor juiste informatievoorziening naar Consumenten na registratie;
   4. Het direct informeren van Consumenten wanneer een aangeboden Activiteit niet door kan gaan;
   5. Een aansprakelijkheidsverzekering die schade van Consumenten aan een via het Platform aangeboden Activiteit volledig dekt, althans in ieder geval een bedrag van €1.500.000,- per gebeurtenis.
   6. Gebruik van beeldmateriaal waarvan zij rechthebbende is.
  2. Platformbeheerder is gerechtigd om bewijsstukken op te vragen van de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel en een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Deze bewijsstukken zal Aanbieder dan met de grootst mogelijke spoed, maar in ieder geval binnen twee werkdagen, aanleveren. Mocht Aanbieder daar niet aan voldoen, (ook) dan is Platformbeheerder gerechtigd om de samenwerking direct te verbreken.  
 1. Aansprakelijkheid
  1. Platformbeheerder en Deelplatformbeheerder zijn slechts de partijen die Aanbieder met de Consument in contact brengt en vice versa, maar op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van Consument of Aanbieder. Aanbieder realiseert zich dat en gaat daarmee akkoord. Aanbieder vrijwaart Platformbeheerder, Deelplatformbeheerder en Platformontwikkelaar voor aanspraken van Consumenten en voor aanspraken van derden. Mocht Platformbeheerder, Deelplatformbeheerder en/of Platformontwikkelaar toch aansprakelijk zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,- per gebeurtenis, tenzij die schade is veroorzaakt door haar opzet of bewuste roekeloosheid.
 1. Foto-/videografie
  1. Mocht tijdens een Activiteit van Aanbieder gefotografeerd worden door Aanbieder, dan maakt Aanbieder dit aan deelnemers kenbaar en biedt zij de mogelijkheid en gelegenheid om niet gefotografeerd te worden. Aanbieder zal één en ander verantwoorden in haar eigen privacyverklaring en daarbij de mogelijkheid aan Consument bieden om niet gefotografeerd te worden. Aanbieder zal foto’s waar een Consument op staat op diens verzoek verwijderen.  
 1. Wijzigingen en overdracht
  1. In geval van nietigheid dan wel van vernietiging van één of meerdere bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
  2. Platformbeheerder is te allen tijde gerechtigd om de Gebruikersvoorwaarden te wijzigen.
  3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Platformbeheerder, mag Aanbieder geen rechten en verplichtingen overdragen aan een derde.
 1. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
  1. Op de Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. Eventuele geschillen die ontstaan tussen de partijen en verband houden met de Gebruikersvoorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.
 

Privacy overeenkomst YnBeweging platform voor Aanbieders

De partijen:
 1. De Aanbieder die gebruik maakt van het Platform, hierna te noemen “Aanbieder”,
en
 1. STICHTING SPORT FRYSLÂN, gevestigd te gevestigd te (8448 GV) Heerenveen aan de Opslach 61, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41003185, hierna te noemen “Platformbeheerder”,
hierna afzonderlijk ook aan te duiden als “Partij” en gezamenlijk als “Partijen”;  overwegen als volgt:
  1. Partijen werken samen ten behoeve van het in beweging krijgen van inwoners van de gemeente van de Aanbieder door middel van het toevoegen van activiteiten aan het YnBeweging platform en uitvoeren van deze activiteiten. In het kader van deze activiteiten worden er persoonsgegevens van Consumenten uitgewisseld. 
  2. Platformbeheerder bepaalt zelfstandig de doeleinden en middelen van de gegevensverwerking die plaatsvindt binnen het kader van de aan haar opgedragen taken ter uitvoering van het gemeentelijke beleid. Aanbieder op haar beurt bepaalt ook zelfstandig op welke wijze zij uitvoering geeft aan dit beleid en welke gegevens zij daarbij voor welke doeleinden en met welke middelen verwerkt. Partijen stellen dan ook vast dat zij ieder voor zich aan te merken zijn als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).
 • Partijen hechten grote waarde aan een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens en het waarborgen van de privacy van betrokkenen. Om die reden leggen Partijen in deze overeenkomst de kaders en uitgangspunten vast met betrekking tot de samenwerking om mensen in beweging te brengen door middel van het YnBeweging platform (hierna:  “Gegevensverwerking YnBeweging”), ten aanzien waarvan zij, ieder voor het eigen deel, verwerkingsverantwoordelijken zijn.
Komen overeen als volgt:
 • Definities
In deze privacyovereenkomst worden de onderstaande aanvullende definities gehanteerd.  De hierna gebruikte begrippen hebben de volgende betekenis:
 1. Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben.
 2. Datalek: een inbreuk in verband met Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG.
 3. Persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG.
 4. Privacywetgeving: alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op de door Partijen in het kader van hun Samenwerking te verwerken Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen de AVG, de Uitvoeringswet AVG en de Telecommunicatiewet.
 5. Overeenkomst: deze overeenkomst “Gegevensverwerking Yn Beweging”.
 6. Samenwerking: de samenwerking van Partijen in het kader van het platform ‘Yn Beweging’
 7. Toezichthoudende autoriteit: een Toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 4 lid 21 AVG. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
 8. Verwerker: een verwerker als bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG.
 9. Verwerking: verwerking als bedoeld in artikel 4 lid 2 AVG.
 10. Verwerkingsverantwoordelijke: verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG.
 • Totstandkoming, duur en beëindiging van deze overeenkomst
  1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop Partijen deze ondertekenen.
  2. Deze Overeenkomst blijft van kracht zolang de Samenwerking voortduurt.
  3. Indien de Samenwerking eindigt, eindigt deze Overeenkomst automatisch; 
  4. Verplichtingen uit deze Overeenkomst welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van deze Overeenkomst voort te duren, blijven na het einde van deze Overeenkomst van kracht.
 • Verwerken Persoonsgegevens
  1. Deze Overeenkomst is uitsluitend van toepassing op de “Gegevensverwerking YnBeweging” door Partijen. Partijen zijn ieder voor hun eigen deel aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijken voor de in Bijlage 1 genoemde Verwerking(en).
  2. Partijen verwerken Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 
  3. Partijen verklaren over en weer de Persoonsgegevens op behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze te zullen verwerken, in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Toepasselijke Privacywetgeving. 
  4. Partijen zullen slechts Persoonsgegevens aan elkaar verstrekken voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de Samenwerking. 
  5. Partijen zijn ieder zelfstandig verantwoordelijk voor het bijhouden van de Verwerking(en) in hun eigen register van verwerkingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 30 AVG.
 • Verzoeken van Betrokkenen ten aanzien van hun wettelijke rechten
  1. Wanneer (een van de) Partijen een verzoek van een Betrokkene ontvang(t)(en) ten aanzien van het uitoefenen van zijn of haar rechten, zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, bezwaar maken tegen de Verwerking van - of een verzoek tot overdraagbaarheid van Persoonsgegevens, zullen Partijen - waar nodig in samenspraak - zorgen dat de Betrokkene zijn of haar rechten effectief kan uitoefenen. 
  2. Partijen stellen elkaar zonder onredelijke vertraging op de hoogte van verzoeken van Betrokkenen als bedoeld in lid 1 die betrekking hebben op een Verwerking waarvoor de andere Partij de Verwerkingsverantwoordelijke is. Partijen verlenen elkaar daar waar nodig alle redelijke medewerking om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan dergelijke verzoeken.
 • Aan Betrokkenen te verstrekken informatie
  1. Partijen zullen te allen tijde voldoen aan hun informatieverplichting zoals bedoeld in artikel 13 en 14 AVG. 
  2. Voor zover nodig zullen zij in communicatie-uitingen naar Betrokkenen verwijzen naar elkaars privacyverklaringen of andere documenten waar Betrokkenen nadere informatie vinden over de ‘Gegevensverwerking ‘YnBeweging’.
 • Beveiliging Persoonsgegevens
  1. Iedere Partij is zelfstandig verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van de Persoonsgegevens die deze Partij verwerkt in het kader van de Samenwerking.
 • Plaats van Verwerking
  1. Partijen Verwerken Persoonsgegevens in het kader van de Samenwerking uitsluitend binnen de Europese Unie. Iedere Partij draagt zorg voor een passend niveau van bescherming van Persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke Privacywetgeving.
 • Geheimhouding
  1. Partijen zullen de verkregen en verstrekte persoonsgegevens geheimhouden tegenover derden en zullen deze verplichting tevens opleggen aan degenen die voor hen werken en die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. 
  2.  Platformbeheerder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Aanbieder niet naleven van deze voorwaarden of het niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving.
  3. Platformbeheerder is, onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is opgenomen over haar aansprakelijkheid, slechts aansprakelijk voor schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij deze verwerking niet is voldaan aan specifiek tot Aanbieder gerichte verplichtingen van de AVG.
 • Overige verplichtingen van Partijen
  1. Partijen zullen elkaar voor zover vereist medewerking verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen ten aanzien van het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling op grond van de toepasselijke Privacywetgeving.
  2. Partijen verlenen elkaar op eerste verzoek alle overige redelijke medewerking die nodig is om te kunnen voldoen aan de verplichtingen op grond van de geldende Privacywetgeving.
 • Datalekken
  1. In geval van een ontdekking van een mogelijk Datalek betrekking hebbende op de in het kader van de Samenwerking verwerkte Persoonsgegevens, zullen Partijen elkaar hierover onverwijld informeren en stellen zij elkaar in staat om passende vervolgstappen te nemen ten aanzien van het Datalek, waaronder het kunnen beoordelen van het Datalek en het tijdig en adequaat kunnen informeren van Toezichthoudende autoriteit en Betrokkenen. Partijen zullen in goed overleg bespreken wat de (mogelijke) gevolgen van de Inbreuk zijn voor Partijen.
  2. Partijen zijn ieder zelfstandig verantwoordelijk voor het melden van een Datalek aan de Toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkenen, indien het Datalek onder haar verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden. 
  3. Partijen zijn ieder zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een eigen datalekregister.
 • Verwerkers
  1. Indien een Partij (delen van) de Verwerking van de betreffende Persoonsgegevens uitbesteedt aan een Verwerker, draagt hij er zorg voor dat de Verwerker de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke Privacywetgeving en de bijbehorende doelstelling van het YnBeweging Platform verwerkt. Hiervoor wordt een passende Verwerkersovereenkomst afgesloten.
  2. Een Partij zorgt er ten allen tijde voor dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de ingeschakelde Verwerkers met de andere Partij. Hiervoor is elke Partij zelfstandig verantwoordelijk. 
 • Slotbepalingen
  1. Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts geldig wanneer Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
  2. Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen overleggen alsdan over de bepalingen die niet rechtsgeldig zijn, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling. 
  3. Aanbieder heeft het recht om een audit te laten uitvoeren inzake de verwerking van Persoonsgegevens door Platformbeheerder ter controle op de naleving van deze privacyovereenkomst. Platformbeheerder zal alle redelijke medewerking verlenen aan een audit.
  4. Platformbeheerder zal na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Aanbieder bij beëindiging, voor zover het in de macht ligt van Verwerker, iedere redelijke inspanning verrichten om de persoonsgegevens in een gangbaar formaat ter beschikking te stellen aan Aanbieder en de bestaande kopieën te verwijderen, tenzij de opslag van persoonsgegevens wettelijke verplicht is.
  5. De verplichtingen uit deze privacyovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging te overleven, blijven ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Bijlage 1 Verwerkingen 

Aanbieder krijgt als VERANTWOORDELIJKE de beschikking over de volgende persoonsgegevens van Consumenten om één van de onderstaande doelen te bereiken:
 • Gebruiker als Aanbieder in staat stellen om sport- en beweegaanbod te publiceren op het YnBeweging platform;
 • Gebruiker als Aanbieder in staat stellen om registratie-transacties van Consumenten te verrichten op het YnBeweging platform;
 • Gebruiker als Aanbieder in staat stellen om andere Gebruikers toegang te geven om als beheerder vanuit de Aanbieder te handelen op het YnBeweging platform.
Overzicht persoonsgegevens
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortejaar/leeftijd
 • Eventueel profielfoto
 • Telefoonnummer
 • Postcode
Het is Aanbieder slechts toegestaan om deze persoonsgegevens te gebruiken in het kader van het uitvoeren van de Beweegactiviteit en conform deze privacy overeenkomst. Meer concreet betekent dit dat de Platformbeheerder de voor de uitvoering van de activiteit benodigde gegevens aan de Aanbieder zal verstrekken, die deze gegevens vervolgens enkel in dat kader zal gebruiken (dus voor het verstrekken van informatie over de Beweegactiviteit, het maken van een deelnemerslijst etc.). Aanbieder zal de persoonsgegevens niet verwerken buiten de EER, tenzij daarvoor een grondslag c.q. mogelijkheid bestaat op grond van de AVG. Het is de Aanbieder uitdrukkelijk niet toegestaan om de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het organiseren van de activiteit (waaronder het zonder toestemming van de Consument benaderen van de Consument voor andere activiteiten.